مرور برچسب

استخدام پرستاری

استخدام پرستاران طرحی دوران کرونا / شورای نظام پرستاری

عضو شورای عالی نظام پرستاری بر ضرورت استخدام پرستاران طرحی دوران کرونا تاکید کرد. #استخدام#پرستاران#امنیت#شغلی#مهاجرت#دوران#کرونا به گزارش خبرگزاری افسران یوسف رحیمی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور  با اشاره تصمیم وزارت بهداشت برای