مرور برچسب

استحاله از درون

علت نکوهش سنگدلی و نفاق در قرآن/ رابطه نفاق و قساوت قلب

قساوت قلب و سنگدلی از نظر قرآن کریم، حالت مذموم و مورد نکوهش است تا حدی که از قساوت قلب مانند سنگ بلکه سخت تر از سنگ تعبیر شده است. #ارتباط#قساوت#قلب#نفاق عدم آگاهی مردم از باطن یکدیگر گاهی یک شخص براساس گمانه زنی های بی مبنای خود