مرور برچسب

استبداد ستیزی

بررسی مؤلفه‌های نظری موفقیت امام خمینی (۱)

اگر هر انديشمند و پژوهشگر سياسي بخواهد در باب رمز و رازهاي نظري و عيني موفقيت رهبران نهضت‌ها، تحقيق كند؛ بي‌شك مطالعه رهبري سياسي - اجتماعي امام خميني، ويژگي خاصي دارد. اهميت اين موضوع در مطالعه تطبيقي ميان امام و رهبران سياسي تاريخ معاصر،