مرور برچسب

استاد قرآن کریم

استاد قرآن کریم محمدعلی لسانی فشارکی دعوت حق را لبیک گفت

محمدعلی لسانی فشارکی استاد و خادم قرآن کریم در سن ۶۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت. #استاد_قرآن#لسانی_فشارکی#استاد_دانشگاه#وداع_دارفانی# محمدعلی لسانی فشارکی استاد و خادم قرآن کریم در سن ۶۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت. این استاد قرآن