مرور برچسب

استاد دامپزشکی

نتایج اولیه کالبدگشایی «پیروز» / دپارتمان پاتولژی دانشگاه دامپزشکی

استاد دپارتمان پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نتایج ابتدایی کالبدگشایی « پیروز» را اعلام کرد و گفت: این توله یوز از ابتدا با مشکلات متعددی رو برو بوده و رشد مناسبی نداشته است. #نتایج#کالبد_شکافی#پیروز#یوز#ایرانی به نقل از