مرور برچسب

احسان

راه های درمان بدگمانی و سوءظن در زندگی

یکی از نمونه‌های زمینه ‌سازی برای پیش گیری از بدگمانی آن است که ریشه ی بدگمانی را از بین برده و به آن مجال ندهیم که شاخ و برگ سوء ظن را به بار آورد. #راه_های#پیشگیری#بدگمانی احسان به همسر و آسان گیری به او باعث خوش بینی و حسن ظن اوست

فضائل و خصایل ثامن الائمه

رسول خدا(ص) فرمود: بزودى پاره‏ اى از بدن من در زمین خراسان دفن مى ‏شود، هیچ غمگینى او را زیارت نمى‏ کند، مگر آن که خدا غمش را زایل مى‏ کند و هیچ گناهکارى او را زیارت نمى‏ کند، مگر آن که خدا گناهانش را ببخشد. #فضائل#امام#رضا_(ع) دعای