مرور برچسب

اتکاپذیری

ابداع فناوری ارتباطی بهتر با پهپادها.

در حالی که ارتباطات از راه دور رادیویی کوتاه برد ممکن است برای پهپادها مناسب باشد، یک فناوری ارتباطی سلولی جدید می‌تواند اتکاپذیری این ارتباطات را بیشتر کند. #پهباد #ارتباط_بهتر #فناوری پهپادهای حمل و نقل کالا اغلب از شبکه های سلولی