مرور برچسب

آرمان علی‌وردی، نماز، مزار‌ش

شهید آرمان علی وردی یک ماه قبل از شهادت بر سر مزار خود نماز خوانده بود

🎥نماز شهید آرمان علی‌وردی قبل از شهادت بر سر مزارشمدیرعامل سازمان بهشت زهرا:🔹مزار شهید آرمان علی‌وردی در ماه‌های اخیر یکی از شلوغترین مزارهای گلزار شهدای بهشت زهرا(س) بوده است. 🔹شهید علی‌وردی یک ماه قبل از شهادتش به قطعه ۵۰ و محل مزارش