مرور رده

مبارزه با اسرائیل

روزهای پرچالش و سخت اسرائیل با ایران!

دوراهی دشوار اسرائیل برای حمله به ایران کارشناسان صهیونیست:اسرائیل در یک دو راهی قرار گرفته است، حمله به ایران که بهای قابل توجهی برای ما خواهد داشت و عدم حمله به ایران که این کشور را به گروه دارندگان توان ساخت بمب هسته‌ای وارد می‌کند.