مرور رده

سیاست‌های قابل دفاع نظام

اعتراف یکی از براندازان به شکست مفتضحانه ربع پهلوی

⭕️ اعتراف یکی از براندازان به شکست مفتضحانه ربع پهلوی با وجود پروپاگاندا گسترده و دعوت ریز و درشت این جنبش آبکی، از علی کریمی و احسان کرمی لمپن گرفته تا منو‌تو بهایی؛ نهایتا ۲۸۰هزار امضا برای چاهزاده پهلوی جمع شد!مقایسه کنید با آری به