مرور رده

اومانیسم و لیبرالیسم

دشمن شناسی و دوست شناسی در فرهنگ اسلامی

در فرهنگ اسلامی، جهان عرصه تقابل و هماوری دو «ولایت» است؛ ولایت خدا و دوستان او از یک سو و ولایت شیطان (طاغوت) و پیروان او از سوی دیگر. #تولی#تبری#فرهنگ#اسلامی در این فرهنگ انسان ها یا در خط ولایت خدا و دوستان خدا هستند که خدا آن ها

حد تساهل در چارچوب قوانین لیبرالیسم

در لیبرالیسم حد تساهل و آزادی، با عباراتی نظیر آنچه گفته شد، یعنی حق مساوی دیگران، چارچوب قوانین و نهادهای قانونی بیان می شود. #تساهل#آزادی#چارچوب#لیبرالیسم فردگرایی، آخرین توجیه برای آزادی و در نتیجه برای تساهل در چارچوب لیبرالیسم

عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (بخش دوم)

از نظر قرآن اهل کتاب محترم‌اند و گاه مسالمت و صلح می توانند با مسلمانان زندگی و دادوستد کنند. سیره پیامبر اعظم با این گروه نیز چنین حکایتی دارد. #نظریه#لیبرالیسم#تربیت#دینی این پرسش رخ می نماید که در سیره و سنت اجتماعی امیر مؤمنان

خودباختگی و همگرایی برخی روشن فکران در مقابل لیبرالیسم

اسلام بر پایه خدامحوری، اصالت دین و طرفداری از حق و عدل، به دنبال هدایت جامعه به سوی مصالح مادّی و معنوی است. #همگرایی#روشن_فکران#مقابل#لیبرالیسم#عدم_آگاهی_از#اسلام اسلام بر پایه خدامحوری، اصالت دین و طرفداری از حق و عدل، به دنبال

تفاوت های کلی و اساسی نظام حقوقی اسلام و لیبرالیسم

مکتب ها و نظام های حقوقی سیاسی، بنا به تعریفی که از انسان دارند و هدفی که از حکومت و قانون ارائه می دهند، نوع قوانین و مقرراتی که وضع می کنند با هم متفاوت است. #تفاوت#قانون#اسلام#قانون#لیبرالیسم پرسش:وجوه تفاوت قوانین اسلامی با

برخی نشانه‌های نارسایی نگرش اومانیسم

به رغم پیشروی نگرش سکولاریستی و اومانیستی و چیرگی او بر سرنوشت انسان، عوامل چندی باعث شد که این تسلط علم و انسان‌محوری با چالش‌های جدی روبرو شود. #نارسایی#نگرش#اومانیستی این چالش‌ها روز به روز بحرانی‌تر گردید و سپس به افول اومانیسم

آیا اومانیسم می تواند جایگزین خدا شود؟

اومانیسم Humanism را به معانی گوناگون گرفته اند و گاه به غلط آن را " انسان دوستی " ترجمه کرده اند. بهترین معنی که برای این کلمه می توان به کار برد " انسان محوری " است. #اومانیسم#انسان_باوری#انسان_محوری برای آنکه به تعریف دقیق از مکتب

عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (بخش اول)

در هرم موجودات، هیچ موجودی به اندازه ذات باری تعالی ذی وجود نیست و بقیه، حتی انسان، در واقع سایه هایی هستند که وجود خود را وامدار اویند #اعتقاد#لیبرالیسم#تربیت#دینی گویا این افکار از مجموعه عواملی ناشی می شود که هر یک به میزانی در