مرور برچسب

گزینش افراد شایسته

چگونگی آغاز انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها

در روز اول اردیبهشت ۱۳۵۹، چند روز پس از طرح بحث هایی پیرامون تعطیلی دانشگاه ها و «انقلاب فرهنگی»، امام خمینی طی سخنانی بر لزوم اسلامی شدن دانشگاه ها تاکید کرد. #روند#انقلاب#فرهنگی#دانشگاهها شورای انقلاب به دنبال ملاقات با امام در