مرور برچسب

برگزیدگان خوارزمی

ساخت دستگاه بهبود عمل‌های جراحی زانو توسط نخبگان / برگزیده خوارزمی

برای بهبود عمل پروتز زانو، لازم است تا آزمون‌هایی جهت تعیین عملکرد پروتز انجام شود. دستگاه انجام آزمون‌های مربوط به تقید و پایداری پروتز زانو، موضوع یکی از طرح‌های برگزیده جشنواره جوان خوارزمی بوده است.