مرور برچسب

افزایش تبعیض

پیامدهای فقر بر سلامت جامعه

در برابر اینکه می گویند پول چرک کف دست است باید گفت، پول چرک کف دست نیست، بلکه پاک کننده چرک دست هاست؛ اگر به عنوان مخلوق خدا بدان حرمت نهاده شود. #آثار#فقر#در_جامعه فقر از دیدگاه بین المللی بدین معنی نیست که شما توان گرم کردن خانه