مرور برچسب

اصول گرایی دینی

اثربخشی استراتژی بنیادی تبلیغ در دفاع از انقلاب اسلامی

 در اين مقاله سعي شده است کارآمدي استراتژي تبليغ در دفاع از انقلاب اسلامي به عنوان يک استراتژي بنيادي از ديدگاه امام خميني (ره) استخراج و ترسيم شود. اين معيارها با توجه به محتواي سخنان امام خميني (ره) به دست آمده و سپس در يک الگوي نظري با