مرور برچسب

اسکان بعد از درمان

الزام حمایتهای چند وجهی اجتماعی از معتادان بهبود یافته

حمایت اجتماعی به این مسئله می پردازد که فرد در زندگی خود و در هنگام بروز مشکلات از همفکری و مساعدتهای اطرافیان خود (دوستان، خانواده و …) بهره مند شود و بتواند با آنها احساس نزدیکی کند. چرا که حمایت اجتماعی و میزان آن تابع روابط اجتماعی فرد